Toezicht IGZ Jaarverantwoording Zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf dit jaar strenger handhaven op de Jaarverantwoording Zorg. 

Jaarverantwoording Zorg

Een groot deel van de zorginstellingen (WTZi-toegelaten) moet onder andere zijn jaarrekening voor 1 juni elektronisch aanleveren bij het CIBG. Dit heet de Jaarverantwoording Zorg. Deze instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier ze het geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet besteden. Daarnaast leggen instellingen door de jaarverantwoording maatschappelijke verantwoording af over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling. Dit draagt bij aan transparantie binnen de zorgsector.

Strengere handhaving

De inspectie vindt goed bestuur in de zorg belangrijk. Dat betekent onder andere dat de inspectie strenger toeziet op het tijdig en volledig aanleveren van de gegevens Jaarverantwoording Zorg. De inspectie gaat ook strenger handhaven als hieraan niet wordt voldaan. Instellingen die na 1 juni 2015 niet (volledig) de Jaarverantwoording Zorg over 2014 hebben aangeleverd komen in een handhavingstraject terecht. Uiteindelijk krijgen zij een last onder dwangsom opgelegd van € 1.000,- per week. Dat geldt voor maximaal 10 weken.

Bij het niet voldoen aan de beperkte verantwoording geldt een dwangsom van € 500,- per week voor de duur van maximaal 10 weken. Beperkte verantwoording geldt onder andere voor instellingen die niet de zorg hebben verleend waarvoor ze een WTZi-toelating hebben. Bijvoorbeeld als nieuwe een instelling wel al opgestart is, maar nog geen zorg heeft verleend.

De inspectie controleert en beoordeelt aangeleverde gegevens voor de Jaarverantwoording Zorg steekproefsgewijs.

Brief naar zorginstellingen

Begin mei heeft de inspectie hierover een brief (pdf-bestand, 81 kB) verstuurd naar alle betrokken zorginstellingen.

Zie ook meer informatie over de Jaarverantwoording Zorg en de rol van de IGZ hierin.

Uitstel voor ggz tot 1 december

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitstel gekregen tot 1 december 2015. Zij moeten voor die datum hun jaarrekening 2014 inleveren. Zie ook de kamerbrief hierover die de minister op 28 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Bron: IGZ