BRL 100

BRL 100

Bedrijfscertificering F-gassen volgens BRL 100

Wereldwijd worden mensen zich steeds meer bewust van de schadelijke effecten van uitstoot van broeikasgassen (Kyoto protocol) en ozonafbrekende stoffen (Montreal protocol). Hierdoor is de wetgeving aanzienlijk verscherpt.

De verordeningen Europese F-gassen en Ozonlaag zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving. Deze verordeningen hebben geleid tot dwingende maatregelen in de installatie-, onderhouds- en servicebranche met betrekking tot apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast.

BRL 100

De beoordelingsrichtlijn BRL 100 versie 2.0 is sinds juni 2019 vastgesteld door Rijkswaterstaat. Deze richtlijn heeft als doel om lekkage van F-gassen te voorkomen bij de uitvoering van installatie-, onderhouds-, en servicewerkzaamheden. De nieuwe versie gaat in op 1 januari 2020 (Staatscourant nr. 50334, 12 september 2019). De aanverwante beoordelingsrichtlijn BRL 200 versie 2.0 heeft betrekking op kennis van competentie van personeel dat met de genoemde werkzaamheden is belast.

Toepassingsbeleid

De norm BRL 100 is uitsluitend van toepassing in Nederland. Deze beoordelingsrichtlijn is opgezet voor certificatie van bedrijven die zich richten op installatie, onderhoud en service, reparatie en buitendienststelling van (stationaire) koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast. Het is voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers wettelijk verplicht om dit certificaat te bezitten.

Norminhoud

Deze norm is gebaseerd op de norm ISO 17065. De procescertificatie richtlijn omvat een toetsing van een algemeen deel van de beoordelingsrichtlijn. Daarin zijn eisen opgenomen die betrekking hebben op de organisatie en kennis en competentie van personeel.  Het gaat hierbij om de opzet, invoering en instandhouding van een onderliggend kwaliteitsmanagementsysteem.

In het kwaliteitsmanagementsysteem staan aspecten zoals directieverantwoordelijkheid, het nemen van voorzorgsmaatregelen om lekkage van F-gassen te voorkomen en naleving van wet- en regelgeving. Dit systeem is gebaseerd op voortdurende verbetering.

Toetsing volgens BRL 100 bevat ook inspecties waarin de kennis en competentie van het personeel en de opvolging van procedures en werkinstructies in de praktijk wordt getoetst.

De certificatie instelling maakt gebruik van interviews en documentenonderzoek als onderzoeksmethoden. De inspecties worden vastgesteld aan de hand van recente projecten en de registraties.

Certificatietraject

De organisatie ontvangt een voorlopig certificaat wanneer een initiële audit met goed gevolg heeft plaatsgevonden. Binnen een jaar na verstrekking van het certificaat wordt een (aanvullende) inspectie uitgevoerd die bij goed gevolg resulteert in een definitief certificaat. Daarna word binnen twee jaar een audit en inspectie uitgevoerd, opgevolgd door minstens eenmaal per twee jaar. Bij organisaties die al in bezit zijn van een certificaat wordt eenmaal per twee jaar een audit en inspectie uitgevoerd, mits het certificaat voldoet aan de huidige of voorafgaande versie van de beoordelingsrichtlijn.

Aanvullende normen

BRL 100 kan als een op zichzelf staande norm worden getoetst of in combinatie met andere normen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of VCA (veiligheid), PED keuringen en inspecties van drukapparatuur.