Risicomanagement

Informatie aanvragen


Risico's verminderen en kansen benutten

Risicomanagement is voor organisaties steeds vaker de spil in de bedrijfsvoering. Het vraagt van medewerkers kennis van het bedrijf, de processen en producten om goed in te kunnen schatten wat de impact van ongewenste gebeurtenissen is op het nakomen van afspraken met klanten en stakeholders. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste maatregelen treft én restrisico's beheersbaar blijven? Dat regelt u via risicomanagement.

Risicomanagement

Met risicomanagement probeer je de impact van een ongewenste gebeurtenis in kaart te brengen. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is ook belangrijk om de juiste preventieve maatregelen te nemen om de kans op die gebeurtenissen te verkleinen. En er moeten duidelijke procedures zijn om corrigerend op te treden als het wel een keer misgaat.   

Een van de grote valkuilen bij risicomanagement is dat het door uitgebreide risicotabellen of ingewikkelde risicobeoordelingsmethoden voor medewerkers onbegrijpelijk wordt. Het doel is om risicomanagement op een eenvoudige manier te vertalen naar de leefwereld van de betreffende medewerker: strategisch, tactisch en operationeel. Hierdoor helpt het mee aan besluitvorming en daarmee ook aan het verminderen van ongewenste gebeurtenissen. 

De effecten van risico beperkende maatregelen worden vaak pas op langere termijn waargenomen. In het begin zijn er de quick wins, he "laaghangende fruit", maar om risico's laag te houden moet de aandacht daarna uitgaan naar vergroten van bewustzijn, leren van afwijkingen en verbeteren van processen.

Risicomanagement vraagt een duidelijk beleid en lange adem. In eerste instantie gaat het vooral om inzicht in kansen, impact en blootstelling van risico's. Vaak zien organisaties pas na verloop van tijd wat echt werkt en welke verbeterslagen er zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan cultuurveranderingen, vermindering van verstoringen en betere communicatie.

Soorten risico's

Er zijn verschillende soorten risico's. Hierbij kunt u denken aan de volgende thema's:

  • Kwaliteitsrisico's zoals ontwerpfouten of het produceren en leveren van defecte producten. Hierbij kan de FMEA methode goed gebruikt worden.
  • Procesrisico's in een fabriek die met gassen en vloeistoffen werkt, de Hazop-methode helpt om de juiste maatregelen te nemen om maatregelen te treffen tegen de kans op te hoge druk, flow, temperatuur, etc. 
  • Veiligheids- en gezondheidsrisico's in het werk. Hierop is de wettelijke Arbo RI&E van toepassing, eventueel uitgebreid met verdiepende RI&E's;
  • Milieu risico's, aan de hand van het milieu aspecten register;
  • Privacy en informatiebeveiligingsrisico's, door middel van RAVIB, DPIA of MAPGOOD.

Risico analyse methoden

Met onze branchekennis en risicodatabase helpen wij u om risico's op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, informatiebeveiliging en privacy snel te inventariseren en passende maatregelen vast te stellen. Wij streven ernaar risico's te verkleinen tot een acceptabel niveau. Dat doen we door de kans, het effect en de blootstelling aan risicovolle gebeurtenissen te beoordelen en maatregelen vaststellen waardoor één of meerdere van deze onderdelen verkleind wordt. Hiervoor maken wij gebruik van de kennis en ervaring die in uw bedrijf aanwezig is. Samen maken wij daarbij keuzes, waarbij alle niveaus in de organisatie betrokken worden. Want we moeten voorkomen dat de risico inventarisatie alleen maar een boekje is dat in de kast ligt.

Hoe helpt Vos Advies u met uw risicomanagement?

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in risicomanagement, zij beschikken over de benodigde hulpmiddelen en maken dit praktisch en begrijpelijk voor u en uw medewerkers. Wij zorgen ervoor dat een risico inventarisatie van A - Z soepel verloopt en dat ook de wettelijke eisen niet uit het oog worden verloren.