Algemene voorwaarden

 

Artikel 1       Begripsomschrijving

VOS ADVIES: VOS ADVIES B.V. statutair gevestigd te Hollandscheveld.

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn. Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met VOS ADVIES aangaat.

 

Artikel 2       Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van VOS ADVIES uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen VOS ADVIES en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins; alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van VOS ADVIES verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3       Offerte

Offertes van VOS ADVIES zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. VOS ADVIES zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Door VOS ADVIES uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

 

Artikel 4       Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat VOS ADVIES een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van VOS ADVIES binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien VOS ADVIES een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 5       Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

 1. De Opdrachtgever zal VOS ADVIES alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan VOS ADVIES toe te rekenen Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, is deze te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
 2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft VOS ADVIES het recht de opdracht als ingetrokken te Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin VOS ADVIES de onderbreking constateert.
 3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft VOS ADVIES het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van VOS ADVIES of hen die in opdracht van VOS ADVIES werkzaam

 

Artikel 6       Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

 

Artikel 7       Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door VOS ADVIES geschiedt uitsluitend in onderling overleg tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 8       Personeel

 1. VOS ADVIES kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met VOS ADVIES plaatsvinden.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

 

Artikel 9       Vergoedingen

 1. VOS ADVIES verricht haar prestaties tegen:
  1. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal VOS ADVIES de opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties

en/of

 1. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).
 1. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke
 2. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur, kosten ter zake van prestaties die door derden worden verricht, en andere kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn; laatstgenoemde kosten dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden VOS ADVIES zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dien aangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Voorts zal VOS ADVIES ten aanzien van de in dit bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerst lid vermelde opties van toepassing is.
 3. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen
 4. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.
 5. De tarieven kunnen eenmaal per jaar onaangekondigd worden Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als VOS ADVIES dit kenbaar maakt.
 6. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag VOS ADVIES de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven.
 7. Indien binnen 48 uur vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10     Resultaten

 1. Een Resultaat bestaat in kennis die VOS ADVIES in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, model, programmatuur, ). Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. De Opdrachtgever is vrij een Resultaat zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de eigen onderneming of instelling, met dien verstande dat:
  1. VOS ADVIES, behoudens rechten van derden, te allen tijde de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Resultaten behoudt
  2. VOS ADVIES kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als vertrouwelijk informatie zoals omschreven in deze voorwaarden
  3. de Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders zal publiceren dan als een geheel, tenzij VOS ADVIES andersluidende, schriftelijke toestemming heeft gegeven
  4. indien de opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven, een resultaat openbaar maakt, ter ondersteuning van wervingsactiviteiten of anderszins, VOS ADVIES vermeld dient te worden als voortbrenger, doch nimmer op zodanige wijze dat afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie van VOS ADVIES
  5. VOS ADVIES de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles voor zover de daarbij ingevolge artikel 8 in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt
  6. VOS ADVIES het gebruiksrecht op een Resultaat in kan trekken indien de Opdrachtgever jegens VOS ADVIES in gebreke is en schriftelijk in gebreke is Teneinde haar goede naam te beschermen mag VOS ADVIES passende maatregelen treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van VOS ADVIES te Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag VOS ADVIES de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

 

Artikel 11     Geheimhouding

 1. VOS ADVIES zal geheim houden:
  1. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door VOS ADVIES onderkend behoord te
  2. Resultaten, als bedoeld in artikel 7, eerste De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 7, derde lid, niet voor de Resultaten welke:
   1. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
   2. openbaar zijn of worden zonder toedoen van VOS ADVIES, dan wel
 • reeds in het bezit van VOS ADVIES waren, dan wel
 1. VOS ADVIES rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
 2. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden
 1. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van VOS ADVIES, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te

 

Artikel 12     Publikaties

VOS ADVIES heeft het recht tot publikatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

 

Artikel 13     Werkterrein VOS ADVIES

Onverkort VOS ADVIES’ verplichting tot geheimhouding kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat VOS ADVIES jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop VOS ADVIES zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

 

Artikel 14     Garantie op geleverde zaken

Voor zover niet anders overeengekomen, garandeert, VOS ADVIES de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Indien een derde van wie VOS ADVIES de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover VOS ADVIES een geringere garantieverplichting op zich neemt, zal VOS ADVIES haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is VOS ADVIES met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden. VOS ADVIES’ verplichting onder de hier genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van VOS ADVIES, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak, of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing.

 

Artikel 15     Prestaties door derden

 1. Indien en voorzover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht dit naar het oordeel van VOS ADVIES vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer
 2. VOS ADVIES staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat VOS ADVIES in voor door derden in haar opdracht verrichte prestaties

 

Artikel 16     Aansprakelijkheid

 1. VOS ADVIES is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van VOS ADVIES of werknemers van VOS ADVIES dan wel van personen wier diensten VOS ADVIES gebruik maakt en voor wie VOS ADVIES aansprakelijk
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt  door de tekortkomingen  wordt beperkt  tot het  bedrag van het honorarium dat  het bureau  voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 3. Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van VOS ADVIES slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direkt betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn
 4. Ondanks de gehoudenheid van VOS ADVIES tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat VOS ADVIES er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële
 5. De Opdrachtgever zal VOS ADVIES vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
 6. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden VOS ADVIES te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar
 7. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van VOS ADVIES, alsook ten opzichte van derden waarvan VOS ADVIES bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie VOS ADVIES aansprakelijk

 

Artikel 17     Overmacht

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is VOS ADVIES nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en
 2. Indien derden van wie VOS ADVIES voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor VOS ADVIES zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor VOS ADVIES zelf overmacht jegens de Opdrachtgever

 

Artikel 18     Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen
 2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat VOS ADVIES tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Ingeval VOS ADVIES overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden VOS ADVIES alle ter zake gemaakte kosten te Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die VOS ADVIES binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft VOS ADVIES de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

 

Artikel 19     Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft VOS ADVIES het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat VOS ADVIES tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die VOS ADVIES ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft VOS ADVIES zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

 

Artikel 20     Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde
 2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van

 

Handelsregister

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord onder nummer 1913.

Inschrijving Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord onder nummer 04051183.